חוק הפיקוח האלקטרוני

כחלק מהתמודדות המשרד לביטחון הפנים עם המחסור במקומות כליאה, הפחתת הצפיפות בהם ושיפור תנאי הכליאה של אסירים ועצורים בלי לפגום בשמירה על ביטחון הציבור, קידם המשרד לביטחון הפנים חלופות למעצר ולמאסר.במסגרת זו יזם המשרד, לפני מספר שנים, תכנית לפיקוח אלקטרוני אשר הוחלה לגבי עצורים משוחררים בערובה ולגבי אסירים משוחררים על-תנאי ממאסר. התכנית הייתה עד היום תכנית ניסויית אשר הופעלה במסגרת החקיקה הקיימת וזאת למעט חקיקת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה), התשס"ט-2009 אשר הסמיך את שירות בתי הסוהר לבצע את הפעולות הנדרשות לניהול תכנית הפיקוח אלקטרוני.  החוק החדש אתמול, ה - 8.12.14 עבר בכנסת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ואסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014 אשר מסדיר באופן יסודי את נושא הפיקוח האלקטרוני.  החוק גובש ע"י צוות בין-משרדי שכלל את כל הגורמים המשתתפים ביישום התכנית לאור הניסיון המצטבר בנושא מאז הוחל ביישומה של תכנית הפיקוח האלקטרוני.הצוות הצביע על שתי בעיות מרכזיות בהפעלת התכנית לאורך השנים: א. בתי המשפט משחררים בערובה גם עצורים אשר לפי טיבם או בשים לב לעבירות שהואשמו בהן- אין בתכנית הפיקוח האלקטרוני כדי לאיין את מסוכנותם. זאת נוכח העובדה שהפיקוח האלקטרוני אינו מונע מהמפוקח לצאת ממקום הפיקוח או לבצע עבירות נוספות. ב. העדר אכיפה ראויה במקרה של הפרת תנאי הפיקוח- הקשיים בתחום האכיפה הינם פועל יוצא של ריבוי הגורמים המעורבים בטיפול באכיפה החל מהחברה המפקחת השולחת סיירים לבדיקת החיוויים האלקטרוניים, עובר דרך משטרת ישראל, גורמי התביעה וכלה בבתי המשפט. החוק החדש כולל, בין היתר, הסדרה בשני היבטים מרכזיים: הבניית שיקול הדעת השיפוטי לגבי קביעת אוכלוסיית העצורים המתאימה ליישום התכנית- במטרה למנוע מעצר בפקא"ל של נאשמים שמאפייניהם מצביעים על מסוכנות מיוחדת או על אי התאמה מהותית לתכנית. בהקשר זה, קובעת ההצעה רשימת עבירות לגביהן, ככלל, לא ניתן להטיל מעצר בפקא"ל- וזאת בשל מסוכנות אינהרנטית המאפיינת אותן, או חשש מובנה מהפרת תנאי הפיקוח. קביעת מודל מעין- מנהלי להפסקת תכנית הפיקוח האלקטרוני במקרה של הפרת תנאי הפיקוח- כך שבדומה למודל הקיים לגבי הפסקת עבודות שירות, גם כאן תהיה סמכות לממונה בשב"ס להורות על הפסקת הפיקוח האלקטרוני, בכפוף לביקורת שיפוטית של בית המשפט שתיעשה תוך 72 שעות ממועד קבלת ההחלטה.